KVU gjenbruksstasjon på Haraldrud / by Tea Eskleand


Arbeidet bestod i å ivareta og sikre RENs behov på Haraldrud ved regulering av deres tomter i området, samt sikre kontinuerlig drift av gjenbruksstasjonen. Aktuelle problemstillinger underveis i arbeidet var utarbeiding av strategi med tilhørende søknader for midlertidig videreføring av dagens gjenbruksstasjon, avgrensning av planområdet og reguleringsform (detalj-/områderegulering), RENs fremtidige behov, EGEs utvidelsesbehov, bymessig utvikling fra vest og trafikale forhold.

Det ble sendt inn planinitiativ for en detaljregulering i 2011. Den ble senere omgjort til områderegulering og planområdet ble utvidet. Det ble lagd en skisse til planprogram, før planområdet igjen ble utvidet. RENs tomter ble da skilt ut i en ny detaljregulering, delvis tilsvarende opprinnelige detaljregulering. Ny konkurranse ble utlyst.

 

 Brutto areal: 30-60 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Ansvarlig: Per Halle / Ingrid M. Gabrielsen