Minigjenbruksstasjoner by Tea Eskleand


Vi prosjekterer flere gjenbruksstasjoner for REN. Gjenbruksstasjonene skal være spennende å besøke, og vi har derfor designet et lekent interiør med innslag av natur. Interiør og sorteringssystemer er likt utformet i de forskjellige lokalene, slik at brukerne lett kan orientere seg og lære systemene.

Bildene er fra Colosseum gjenbruksstasjon.

Brutto areal: - m2
Oppdragsgiver: REN
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Ryen minigjenbruksstasjon by Tea Eskleand


Prosjektet omfatter en overdekket avfallsrampe, mottak for spesialavfall, hageavfallsmottak, garasje/lager/verksted, administrasjonsbygning, publikumstoalett, kømagasin og adgangskontroll. Store deler av anlegget skal ha visuell skjerming pga. nærhet til urbane områder med byutvikling.

Anlegget skal håndtere kø på egen tomt for ikke å bidra til trafikkproblemene rundt Ryenkrysset. Anlegget må være fleksibelt og kunne håndtere nye fraksjoner og endrede behov.

Anlegget ferdigstilles i 2018.

Brutto areal: Ca. 9 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN)
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Haraldrudveien 20 by Tea Eskleand


Arkitektene as ble i 2011 engasjert til utarbeidelse av en samlet reguleringsplan for flere eiendommer på Haraldrud. Planområdet skal legge til rette for mottak og håndtering av ulike typer avfall, herunder gjenvinning og forbrenning. Arbeidet utføres i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Brutto areal: 125.000m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)
Ansvarlig: Ingrid Mariann Gabrielsen

KVU av permanent gjenbruksstasjon på Haraldrud by Tea Eskleand


Arbeidet bestod i å ivareta og sikre RENs behov på Haraldrud ved regulering av deres tomter i området, samt sikre kontinuerlig drift av gjenbruksstasjonen. Aktuelle problemstillinger underveis i arbeidet var utarbeiding av strategi med tilhørende søknader for midlertidig videreføring av dagens gjenbruksstasjon, avgrensning av planområdet og reguleringsform (detalj-/områderegulering), RENs fremtidige behov, EGEs utvidelsesbehov, bymessig utvikling fra vest og trafikale forhold.

Det ble sendt inn planinitiativ for en detaljregulering i 2011. Den ble senere omgjort til områderegulering og planområdet ble utvidet. Det ble lagd en skisse til planprogram, før planområdet igjen ble utvidet. RENs tomter ble da skilt ut i en ny detaljregulering, delvis tilsvarende opprinnelige detaljregulering. Ny konkurranse ble utlyst.

Brutto areal: 30-60 daam2m2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Ansvarlig: Per Halle / Ingrid M. Gabrielsen