Minigjenbruksstasjoner by Tea Eskleand


Vi prosjekterer flere gjenbruksstasjoner for REN. Gjenbruksstasjonene skal være spennende å besøke, og vi har derfor designet et lekent interiør med innslag av natur. Interiør og sorteringssystemer er likt utformet i de forskjellige lokalene, slik at brukerne lett kan orientere seg og lære systemene.

Bildene er fra Colosseum gjenbruksstasjon.

Brutto areal: - m2
Oppdragsgiver: REN
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Vårveien 53 by Tea Eskleand


Detaljregulering for ny minigjenbruksstasjon på Ryen. Tomten brukes i dag til diverse industrielle aktiviteter, samt mottak for farlig avfall fra næringskunder. En aktuell problemstilling har vært forholdet til ønsket bymessig utvikling i området og de trafikale konsekvensene av etableringen av en bilbasert minigjenbruksstasjon.

Arbeidet har bestått i skisser på plassering av minigjenbruksstasjonen, arbeid med utredninger og argumentasjon rundt valget av tomt, samt utarbeiding av underlag til reguleringssaken.

Brutto areal: Ca. 9 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN)
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Haraldrudveien 20 by Tea Eskleand


Arkitektene as ble i 2011 engasjert til utarbeidelse av en samlet reguleringsplan for flere eiendommer på Haraldrud. Planområdet skal legge til rette for mottak og håndtering av ulike typer avfall, herunder gjenvinning og forbrenning. Arbeidet utføres i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Brutto areal: 125.000m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)
Ansvarlig: Ingrid Mariann Gabrielsen

KVU av permanent gjenbruksstasjon på Haraldrud by Tea Eskleand


Arbeidet bestod i å ivareta og sikre RENs behov på Haraldrud ved regulering av deres tomter i området, samt sikre kontinuerlig drift av gjenbruksstasjonen. Aktuelle problemstillinger underveis i arbeidet var utarbeiding av strategi med tilhørende søknader for midlertidig videreføring av dagens gjenbruksstasjon, avgrensning av planområdet og reguleringsform (detalj-/områderegulering), RENs fremtidige behov, EGEs utvidelsesbehov, bymessig utvikling fra vest og trafikale forhold.

Det ble sendt inn planinitiativ for en detaljregulering i 2011. Den ble senere omgjort til områderegulering og planområdet ble utvidet. Det ble lagd en skisse til planprogram, før planområdet igjen ble utvidet. RENs tomter ble da skilt ut i en ny detaljregulering, delvis tilsvarende opprinnelige detaljregulering. Ny konkurranse ble utlyst.

Brutto areal: 30-60 daam2m2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Ansvarlig: Per Halle / Ingrid M. Gabrielsen