Maridalsveien 300 by Kjersti Os Mathisen

Komplett reguleringsforslag for Maridalsveien 300 er sendt kommunen. Forslaget viser hvordan det er tenkt mindre rekkehus mot småhusbebyggelsen, og en utvidelse av det eksisterende kontorbygget både oppover og nordover. Kontorvolumene vil fungere som en skjerm mot de store trafikksystemene som ligger nord-øst for tomten.

Oppdragsgiver: Sparebank1 AS
Ansvarlig: Ingrid Gabrielsen / Birte Burau / Tale Øien


Stabekk by Kjersti Os Mathisen

arkitektene as har sett på utviklingen av nedre Stabekk i Bærum kommune. Vi har sett på en oppgradering av torget og gårdsrommet,
og foreslått flere nye påbygg og nybygg som både ivaretar den bevaringsverdige teglbebyggelsen samtidig som de forsterker de bymessige kvalitetene i området. Nybyggene er en blanding av forretnings- og kontorlokaler og leilighetsbygg.

Skissene ble nylig sendt til politisk behandling.

Brutto areal: 7.000m2
Oppdragsgiver: Stabekkhusene AS, Leif Gundersen, Rom eiendom AS
Ansvarlig: Birte Burau / Espen Eskeland

Drengsrudbekken by Kjersti Os Mathisen


Brutto areal: ca. 59 100 m2 BRA
Oppdragsgiver: OKK Entreprenør
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen

 

 

Området ved Drengsrudbekken ble i 2010 regulert til nye næringsformål. Reguleringsplanen hensyntar blant annet Drengsrudbekken og det skrånende landskapsdraget.

Reguleringsarbeid ble utført sammen med COWI.

Haraldrudveien 20 m.fl by Tea Eskleand


Arkitektene as ble i 2011 engasjert til utarbeidelse av en samlet reguleringsplan for flere eiendommer på Haraldrud. Planområdet skal legge til rette for mottak og håndtering av ulike typer avfall, herunder gjenvinning og forbrenning. Arbeidet utføres i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Brutto areal: 125.000m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)
Ansvarlig: Ingrid Mariann Gabrielsen

 

KVU gjenbruksstasjon på Haraldrud by Tea Eskleand


Arbeidet bestod i å ivareta og sikre RENs behov på Haraldrud ved regulering av deres tomter i området, samt sikre kontinuerlig drift av gjenbruksstasjonen. Aktuelle problemstillinger underveis i arbeidet var utarbeiding av strategi med tilhørende søknader for midlertidig videreføring av dagens gjenbruksstasjon, avgrensning av planområdet og reguleringsform (detalj-/områderegulering), RENs fremtidige behov, EGEs utvidelsesbehov, bymessig utvikling fra vest og trafikale forhold.

Det ble sendt inn planinitiativ for en detaljregulering i 2011. Den ble senere omgjort til områderegulering og planområdet ble utvidet. Det ble lagd en skisse til planprogram, før planområdet igjen ble utvidet. RENs tomter ble da skilt ut i en ny detaljregulering, delvis tilsvarende opprinnelige detaljregulering. Ny konkurranse ble utlyst.

 

 Brutto areal: 30-60 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Ansvarlig: Per Halle / Ingrid M. Gabrielsen

Vårveien 53 by Tea Eskleand


Detaljregulering for ny minigjenbruksstasjon på Ryen. Tomten brukes i dag til diverse industrielle aktiviteter, samt mottak for farlig avfall fra næringskunder. En aktuell problemstilling har vært forholdet til ønsket bymessig utvikling i området og de trafikale konsekvensene av etableringen av en bilbasert minigjenbruksstasjon.

Arbeidet har bestått i skisser på plassering av minigjenbruksstasjonen, arbeid med utredninger og argumentasjon rundt valget av tomt, samt utarbeiding av underlag til reguleringssaken.

Brutto areal: Ca. 9 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN)
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Kabelgaten 1-39 Oslo Tower by Tea Eskleand


arkitektene as vant i 2007 konkurransen om utvikling av deler av STK’s tidligere industritomt på Økern til ca 50 000kvm avanserte kontor- og næringsarealer. Forprosjektet ble avsluttet i 4. kvartal 2008.

Brutto areal: 50.000m2
Oppdragsgiver: Ulvenveien Utvikling AS
Ansvarlig: Tale Øien / Birte Burau

Nedre Skøyen vei 7 by Tea Eskleand


arkitektene as jobber med detaljregulering av et hybelhus for omsorgstrengende personer. Nybygget erstatter eksisterende hus som rives i forbindelse med utbygging av veien.

Forholdet til det bevaringsverdige Sofienlund er viktig og nybygget plasseres slik at det, som Sofienlund, oppleves som ”et bygg i det grønne”.

Brutto areal: 850m2
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen